Promati Logo Signature

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasbaarheid
Behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst, zijn enkel de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle contracten die worden aanvaard door de N.V. PROMATI.
Artikel 2 – Aanvaarding van bestellingen
Behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst of een begin van uitvoering door PROMATI, zal geen enkele bestelling worden verondersteld te zijn aanvaard door PROMATI zolang er niet minstens een geschrift werd ondertekend door PROMATI en er geen voorschot van 30 % van de totaalprijs van de bestelling werd betaald.
Artikel 3 – Termijnen van levering
De termijnen van levering die zouden worden vermeld op de bestelbons of die op gelijk welke andere manier zouden worden medegedeeld, worden steeds slechts gegeven ten indicatieve titel. PROMATI kan nooit gehouden zijn tot enige schadeloosstelling in geval van vertraging in vergelijking met aangekondigde termijnen.
Artikel 4 – Klachten
Elke klacht betreffende een levering of een dienstverlening die werd uitgevoerd door of via de tussenkomst van PROMATI dient binnen de acht dagen na de levering of het beëindigen van de dienstverlening te worden verzonden naar de zetel van PROMATI. Na deze termijn wordt aangenomen dat de bestemmeling de levering of de dienstverlening zonder voorbehoud heeft aanvaard; de eventuele zichtbare gebreken zullen dan ook niet meer kunnen worden ingeroepen.
Artikel 5 – Garantie
Ongeacht de toepassing van artikel 4, vallen de nieuwe stukken, alsook de dienstverleningen die werden uitgevoerd door of via de tussenkomst van PROMATI onder een garantie van een periode van één jaar.
In afwijking van voorgaande alinea zal de hierboven vermelde termijn in voorkomend geval verkort worden tot de garantietermijn van de fabrikant van de desbetreffende goederen of van de onderaannemer die de dienstverlening heeft uitgevoerd. In geval van een defect stuk, beperkt de garantie zich louter tot het vervangen van het desbetreffende stuk, met uitsluiting van alle andere mogelijke kosten, en meer bepaald de demonteer- en monteerkosten en de eventuele industriële of commerciële gevolgen van het gebrek.
In ieder geval zal de klant het voordeel van de garantie verliezen indien hij zelf overgaat of een derde laat overgaan tot de installatie of tot een poging van herstelling, manipulatie of gelijk welke andere interventie op de geleverde goederen of op de goederen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een dienstverlening. PROMATI kan enkel gehouden zijn om aan de klant een schadevergoeding te betalen ingeval van zware of intentionele fout, door haar begaan.
PROMATI kan bovendien nooit gehouden zijn tot enige schadeloosstelling in geval van gebreken of gelijk welk mogelijke schade die het gevolg zouden zijn van overmacht.
Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven de eigendom van PROMATI zolang de prijs ervan niet volledig werd betaald. Elke betaling die wordt uitgevoerd door de klant zal eerst worden toegerekend op de sommen die deze nog verschuldigd zou zijn jegens PROMATI als tegenprestatie voor dienstverleningen alvorens deze zal kunnen worden toegerekend ter betaling van goederen.
Artikel 7 – Overdracht van risico
Behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst zullen het transport en de levering van de goederen gebeuren op kosten van de klant, en tevens op zijn risico.
In ieder geval zullen de leveringen van de goederen het risico op de klant overdragen, die van deze goederen de bewaarder en de verantwoordelijke wordt.
Artikel 8 – Gedeeltelijke uitvoering
Indien er om welke reden dan ook een einde zou komen aan het contract alvorens de bestelling volledig is uitgevoerd, zal PROMATI in ieder geval recht hebben op de betaling van de in het kader van de bestelling reeds verkochte goederen en reeds uitgevoerde prestaties.
Artikel 9 – Ontbinding van het contract
Zonder afbreuk te doen aan haar eigen rechten, zal PROMATI in de hiernavolgende hypotheses het recht hebben om elke lopende bestelling te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn :
– In geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, overlijden van de cliënt, of elke andere situatie van samenloop van schuldeisers of bij beperking van hun rechten
– In het geval de uitvoering van een bestelling, door een samenloop van omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van PROMATI, duidelijk onrechtvaardig zou worden voor PROMATI
– Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van een factuur door de klant, onafhankelijk van het feit of deze factuur al dan niet betrekking heeft op een nog lopende bestelling
Artikel 10 – Betalingstermijn
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na hun verzending.
Elk op de vervaldag onbetaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 1 % per maand vanaf de datum van uitgifte van de desbetreffende factuur.
Ongeacht het recht van PROMATI om de bestelling te ontbinden, zal elke op haar vervaldag onbetaalde factuur automatisch worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het bedrag van de factuur, zonder dat dit bedrag lager kan zijn dan 75 €.
Artikel 11 – Betwistingen
Elke betwisting betreffende de uitvoering van een bestelling zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement te Nijvel vallen. Enkel het Belgisch recht zal van toepassing zijn.