Promati Logo Signature

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasbaarheid

Behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst, zijn enkel de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle contracten die worden aanvaard door de N.V. PROMATI (hierna PROMATI genoemd).
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op die van de klant. Ze vervangen eerdere voorwaarden of afspraken tussen partijen. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van PROMATI.
Door het overmaken van een bestelling, het ontvangen van een levering of de eenmalige betaling van een factuur, wordt vermoed dat de klant kennis heeft genomen van onderhavige algemene voorwaarden en wordt vermoed dat de klant deze algemene voorwaarden, die steeds ter kennis worden gesteld, heeft aanvaard vóór het sluiten van de overeenkomst.
De overeenkomst (ingezonderd deze algemene voorwaarden) wordt bewust aangegaan door Partijen, met kennis van zaken en zonder enige onderlinge afhankelijkheid. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat tussen hen een evenwichtige rechtsverhouding tot stand is gekomen in het licht van de algemene economie van de overeenkomst en de opdracht, de geldende handelsgebruiken en de specifieke diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 2 – Aanvaarding van bestellingen

Behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst of een begin van uitvoering door PROMATI, zal geen enkele bestelling worden verondersteld te zijn aanvaard door PROMATI zolang er niet minstens een geschrift werd ondertekend door PROMATI en er geen voorschot van 30 % van de totaalprijs van de bestelling werd betaald.
Wanneer de diensten/leveringen meer dan 3 maanden na de datum van het opstellen van de prijsofferten aangevat worden/geleverd worden, zijn de prijzen van rechtswege voor herziening vatbaar indien er zich maatregelen voordoen welke een invloed hebben op de prijs (bv. verhoging van de lonen, de prijs voor grondstoffen en/of de sociale lasten).

Artikel 3 – Termijnen van levering

De termijnen van levering die zouden worden vermeld op de bestelbons of die op gelijk welke andere manier zouden worden medegedeeld, worden steeds slechts gegeven ten indicatieve titel. PROMATI kan nooit gehouden zijn tot enige schadeloosstelling in geval van vertraging in vergelijking met aangekondigde termijnen, behoudens in geval van opzet of zware fout van PROMATI of haar aangestelden.
Onverminderd het indicatief karakter van de vooropgestelde uitvoerings- en leveringstermijnen, en onverminderd eventuele meer werken, schorst overmacht in hoofde van de Leverancier de uitvoerings- en leveringstermijnen. Worden in ieder geval als overmacht beschouwd: onderbreking van de bevoorrading, in- of uitvoerverbod door de overheid, staking, ongevallen, oorlog, opstanden, lock-out, brand, niet- berijdbaarheid van de wegen en noodweer. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 4 – Klachten

Elke klacht betreffende een levering of een dienstverlening die werd uitgevoerd door of via de tussenkomst van PROMATI dient binnen de tien dagen na de levering of het beëindigen van de dienstverlening én voor elke ingebruikname te worden verzonden naar de zetel van PROMATI. Na deze termijn wordt aangenomen dat de bestemmeling de levering of de dienstverlening zonder voorbehoud heeft aanvaard; de eventuele zichtbare gebreken zullen dan ook niet meer kunnen worden ingeroepen.

Artikel 5 – Garantie

Ongeacht de toepassing van artikel 4, vallen de nieuwe stukken, alsook de dienstverleningen die werden uitgevoerd door of via de tussenkomst van PROMATI onder een garantie van een periode van één jaar.
In afwijking van voorgaande alinea zal de hierboven vermelde termijn in voorkomend geval verkort worden tot de garantietermijn van de fabrikant van de desbetreffende goederen of van de onderaannemer die de dienstverlening heeft uitgevoerd.
In geval van een defect stuk, beperkt de garantie zich louter tot het vervangen van het desbetreffende stuk, met uitsluiting van alle andere mogelijke kosten, en meer bepaald de demonteer- en monteerkosten en de eventuele industriële of commerciële gevolgen van het gebrek.
In ieder geval zal de klant het voordeel van de garantie verliezen indien hij zelf overgaat of een derde laat overgaan tot de installatie of tot een poging van herstelling, manipulatie of gelijk welke andere interventie op de geleverde goederen of op de goederen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een dienstverlening.
PROMATI kan enkel gehouden zijn om aan de klant een schadevergoeding te betalen ingeval van zware of intentionele fout, door haar of haar aangestelde begaan.
PROMATI kan bovendien nooit gehouden zijn tot enige schadeloosstelling in geval van gebreken of gelijk welk mogelijke schade die het gevolg zouden zijn van overmacht.
Ingeval PROMATI  aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 30% van de factuurwaarde (excl. BTW) van de bestelling van de opdrachtgever, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en in ieder geval tot de bedragen en dekkingen die zijn opgenomen in de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid door PROMATI afgesloten, in het bijzonder tot de werkelijke tussenkomst van de verzekeraar. De meest actuele polisvoorwaarden zijn ten allen tijde opvraagbaar en raadpleegbaar.
De aansprakelijkheid van PROMATI is in ieder geval beperkt tot geleden, rechtstreekse en persoonlijke schade in hoofde van de klant, met uitsluiting van alle  gevolgschade. PROMATI is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verlies van een mogelijkheid, verhoging van operationele of andere kosten, gemiste besparingen, verlies van cliënteel of schade aan derden.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven de eigendom van PROMATI zolang de prijs ervan niet volledig werd betaald.
Elke betaling die wordt uitgevoerd door de klant zal eerst worden toegerekend op de sommen die deze nog verschuldigd zou zijn jegens PROMATI als tegenprestatie voor dienstverleningen alvorens deze zal kunnen worden toegerekend ter betaling van goederen.
Bij vertraging in de betaling of bij weigering van de goederen behoudt PROMATI zich het recht voor om de goederen terug te nemen, waar en bij wie deze goederen zich ook bevinden, zelfs indien deze goederen worden geïncorporeerd of gewijzigd.

Artikel 7 – Overdracht van risico

Behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst zullen het transport en de levering van de goederen gebeuren op kosten van de klant, en tevens op zijn risico.
In ieder geval zullen de leveringen van de goederen het risico op de klant overdragen, die van deze goederen de bewaarder en de verantwoordelijke wordt.

Artikel 8 – Annulering en Gedeeltelijke uitvoering

Indien de klant door eender welke omstandigheden, behoudens in geval van overmacht, de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen niet kan worden uitgevoerd of afgewerkt, is de klant aan PROMATI een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de waarde van bestelde en niet uitgevoerde werken of diensten te verhogen met alle reeds gemaakte inherente kosten. Reeds uitgevoerde werken zijn desgevallend voor 100% verschuldigd. Alle reeds betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar.
Indien er om welke reden dan ook een einde zou komen aan het contract alvorens de bestelling volledig is uitgevoerd, zal PROMATI in ieder geval recht hebben op de betaling van de in het kader van de bestelling reeds verkochte goederen en reeds uitgevoerde prestaties.

Artikel 9 – Ontbinding van het contract

Zonder afbreuk te doen aan haar eigen rechten, zal PROMATI in de hiernavolgende hypotheses het recht hebben om elke lopende bestelling te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn:

  • In geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, overlijden van de cliënt, of elke andere situatie van samenloop van schuldeisers of bij beperking van hun rechten
  • In het geval de uitvoering van een bestelling, door een samenloop van omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van PROMATI, duidelijk onrechtvaardig zou worden voor PROMATI
  • Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van een factuur door de klant, onafhankelijk van het feit of deze factuur al dan niet betrekking heeft op een nog lopende bestelling

Artikel 10 – Betalingstermijn

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na hun verzending.
Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar, onafhankelijk van de diensten die op de facturen vermeld staan.
Elk op de vervaldag onbetaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 1 % per maand vanaf de datum van uitgifte van de desbetreffende factuur.
Ongeacht het recht van PROMATI om de bestelling te ontbinden, zal elke op haar vervaldag onbetaalde factuur automatisch worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het bedrag van de factuur, zonder dat dit bedrag lager kan zijn dan 75 €.
Voor zover de klant een consument betreft in de zin van artikel I.1. WER zal éénzelfde schadeloosstelling worden voorzien voor zover PROMATI  in gebreke blijft zijn prestaties (naar behoren) uit te voeren.
Voor zover de klant een consument betreft in de zin van artikel I.1. WER zal, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen na verzending van een kosteloze aanmaning, de consument een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties én een forfaitaire schadevergoeding van (i) 20 € als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € is (ii) 30 € vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 € en 500 € als het verschuldigde saldo tussen 150,01 € en 500 € is, (iii) 65 € vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

Artikel 11 – Privacy

PROMATI verwerkt de persoonsgegevens van de klant overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. PROMATI verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de klant voor cliëntenbeheer (o.a. administratie, facturatie, opvolging van dossiers).
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de klant zijn expliciete toestemming met de verwerking geeft middels de instemming met  deze Algemene Voorwaarden), artikel 6.1 (b) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen), artikel 6.1 (c) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op de PROMATI) en artikel 6.1 (d) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang van PROMATI om te ondernemen) van de AVG.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen en minstens zolang de contractuele verjaringstermijn ten aanzien van PROMATI loopt. De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren. Hij kan tevens – onder bepaalde voorwaarden – zijn persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) AVG. Bovendien heeft de opdrachtgever het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@promati.com.
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 10000 Brussel – contact@apd-gba.be).

Artikel 12 – Betwistingen

Elke betwisting betreffende de uitvoering van een bestelling zal onder de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement te Nijvel vallen. Enkel het Belgisch recht zal van toepassing zijn.
De klant verbindt zich ertoe, op straffe van verval, alle klachten voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke vordering, voor te leggen aan PROMATI. PROMATI heeft één maand tijd om de gegrondheid van de klacht na te gaan.